Regulamin współpracy

Wprowadzenie

Witamy w Platformie B2B M-TECH POLAND Sp. z o.o. (zwana dalej Platformą).

Niniejszy regulamin dotyczy umów zawieranych pomiędzy M-TECH POLAND Sp. z o.o. (zwaną również M-Tech), a Klientami.

Klientem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie uzyskał dostęp do Platformy.

Klienci korzystający z usług Platformy M-TECH POLAND Sp. z o.o. - zwanego dalej Spółką lub M-Tech - zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad i warunków. Niniejszy Regulamin stanowi zatem treść umowy, pomiędzy zarejestrowanym Klientem a M-TECH POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Redena 10 (41-807 Zabrze), posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 6452532997.

Dane kontaktowe M-Tech:

 • adres: ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, Polska
 • numer telefonu: +48 32 757 11 80
 • adres e-mail: info@m-tech.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG M-TECH POLAND

 

§1
Regulacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • zasady świadczenia przez M-TECH POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Redena 10, KRS: 0000668446, REGON: 242745267, NIP: 6452532997 (zwany dalej: M-Tech) usług drogą elektroniczną;
 • zasady zawierania umów poprzez platformę B2B na stronie internetowej
  https://www.m-tech.pl lub https://www.m-tech.pl/logowanie
 • pomocniczo reguluje kwestie związane z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą.
 1. Informacje związane z danymi osobowymi Klienta serwisu, a wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 2. Adres poczty elektronicznej, jakim posługuje się M-Tech w ramach funkcjonowania Platformy to: info@m-tech.pl

 

§2
Rejestracja i świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną na Platformie polega na możliwości korzystania ze sklepu na Platformie przez zarejestrowanego użytkownika. W toku procesu rejestracji, pobiera się następujące dane osobowe:
 • Nazwę firmy,
 • NIP,
 • Adres firmy,
 • imię i nazwisko przedstawiciela,
 • adres e-mail i telefon przedstawiciela,
 • rodzaj działalności gospodarczej (fakultatywnie).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, a co za tym idzie - korzystanie ze sklepu w ramach Platformy.
 2. Na Kliencie dokonującym rejestracji ciąży obowiązek zapewnienia zgody przedstawiciela na podanie jego danych w ramach rejestracji.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, a zarazem wysłanie swoich danych osobowych nie warunkuje współpracy z firmą M-Tech. Po przekazaniu danych osobowych odbywa się proces weryfikacji Klienta, a następni bezpośredni kontakt z Nim w celu ustalenia drogi współpracy.
 4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz za wszelkie późniejsze modyfikacje tych danych.
 5. Klient w profilu użytkownika może usunąć swoje konto za pośrednictwem opiekuna handlowego bądź adresu mailowego info@m-tech.pl.
 6. Wszelkie reklamacje rozpatruje się drogą elektroniczną bezpośrednio na adres e-mail opiekuna handlowego bądź pisemną na adres M-Tech: ul. Redena 10, 41 - 807 Zabrze z dopiskiem "Dział Reklamacji".
 7. Po rejestracji Klientowi udostępniane są informacje o produktach sprzedawanych w ramach Platformy. Informacje te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 8. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych pozwalających na korzystanie ze sklepu na Platformie (m.in. login i hasło). Wyłączną odpowiedzialność za niezachowanie w tajemnicy wyżej wymienionych danych ponosi Klient.
 9. Cennik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa M-TECH POLAND Sp. z o.o. podlegającą ochronie prawnej. Ujawnianie, wykorzystywanie lub udostępnianie w inny sposób do wykorzystania w całości lub części jest zabronione. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną, zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§3
Dokonywanie zakupów przez zarejestrowanego Klienta

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.m-tech.pl.
 2. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na podanej stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w polu „UWAGI” sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia ( opcjonalnie).
 3. W Koszyku Klient wskazuje:
 • zamawiane produkty oraz ich ilość;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury/paragonu;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.
 1. Dane osobowe Klienta są przekazywane podmiotom, stosownie do wyboru sposobu odbioru lub płatności. Dane Klienta będą przekazywane przewoźnikowi, zgodnie z wyborem Klienta co do sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za dane podane w ramach Koszyka.
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia:
 • „Do koszyka” – polega na wyborze produktów dodawanych do koszyka;
 • „Przejdź do kasy” – polega na zatwierdzeniu stanu koszyka i przejścia do menu sposobu wyboru płatności;
 • „Wybierz Przesyłkę” – polega na zatwierdzeniu formy przesyłki
 • „Wybieram tę przesyłkę” – polega na akceptacji sposobu dostawy;
 • „Zakończ – Złóż Zamówienie i zapłać” – polega na ostatecznym złożeniu zamówienia.
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, M-Tech przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty Klienta.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
 • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 • osobiście w siedzibie Spółki.
 1. M-Tech zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności w odniesieniu do wskazanych przez M-Tech produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 2. M-Tech zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
 • w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta - nie odbierze w terminie przedmiotu zamówienia, a Poczta Polska zwróci przedmiot zamówienia nadawcy;
 • w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Spółki - nie odbierze co najmniej jednego zamówienia płatnego przy odbiorze;
 • w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej jednokrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
 • w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.
 1. W razie braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców M-Tech nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, M-Tech może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka M-Tech będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka M-Tech będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie) albo
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów może zostać w kilku odrębnych przesyłkach)
 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, M-Tech poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy potwierdzenia zamówienia i innych dokumentów pozwalających na odbiór zamówienia opłaconego z góry w siedzibie M-Tech.
 4. M-Tech nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z siedziby M-Tech.
 5. Przekazanie wydrukowanego potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w siedzibie M-Tech osobie, która je posiada.

 

§4
Ceny produktów

 1. M-Tech zamieszcza informacje o produktach na Platformie i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Klient przy tworzeniu konta na Platformie B2B zostaje przypisany do cennika w jednej z walut: PLN, EUR, USD. Waluta jest wybierana na podstawie wskazanej przez klienta lokalizacji lub indywidualnych ustaleń między klientem a opiekunem handlowym. Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji listy walut.
 3. Ceny na Platformie zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, a także netto w walutach odpowiednich dla danego kraju Odbiorcy (EUR lub USD).; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie sklepu na Platformie.
  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. M-Tech zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w sklepie na Platformie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Do momentu uiszczenia całości ceny przez Klienta, zamówiony produkt lub produkty pozostają własnością M-Tech i może on wystąpić z roszczeniem windykacyjnym lub z roszczeniem o zapłatę należności.

 

§5
Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w dalszych punktach poniżej.
 2. Zmian można dokonywać na stronie Platformy w zakładce „Twoje Konto” lub kontaktując się mailowo bądź telefonicznie z pracownikami Spółki.

 

§6
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, zapłaty można dokonać:
 • gotówką przy odbiorze osobistym,
 • przedpłatą na konto,
 • pobraniem – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,
 • przelewem bankowym – ustalony w ramach czasowych z opiekunem handlowym.
 • w przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty należy dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem produktu lub/i miejscem odbioru zamówienia.
 2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza teren Polski, zapłaty można dokonać przelewem w wyznaczonym terminie.

 

§7
Czas realizacji zamówień

 1. Spółka może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowanej niewywiązaniem się przez operatorów tj. Pocztę Polską oraz firmy kurierskiej z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej i pocztowej.

 

§8
Warunki reklamacji 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie określonym w osobnym załączniku (formularz reklamacyjny znajduje się w zakładce DO POBRANIA) w zależności od rodzaju zakupionego towaru.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dostarczenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Spółka naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Spółkę podpisanej przez Klienta korekty faktury lub paragonu.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo, w toku postępowania reklamacyjnego, do żądania dodatkowych dowodów na okoliczność wadliwości towarów, w tym w szczególności: oświadczeń, protokołów, zdjęć lub informacji na temat reklamowanego produktu. Żądanie przez Spółkę informacji objętych niniejszym ustępem nie stanowi uznania reklamacji.

 

§9
Warunki gwarancji i rękojmi

 1. Okres gwarancji jest różny w odniesieniu do poszczególnych towarów z uwagi na ich zastosowanie.
 2. Produkty z kategorii wymienionych poniżej sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją udzieloną przez Spółkę bądź producenta:
 • kategoria przetwornice, lampy do jazdy dziennej, czujniki parkowania – roczna gwarancja biegnąca od daty sprzedaży produktu jest udzielana przez Spółkę,
 • kategoria żarówki halogenowe i pomocnicze oraz palniki ksenonowe – 14 – dniowa gwarancja rozruchowa udzielona przez Spółkę,
 • produkty oparte na diodach marki Osram – objęte są 3 –letnią gwarancją udzielaną przez Spółkę.
 • kategoria OSRAM, PHILIPS, NARVA, NEOLUX, HORPOL, WAŚ – gwarancja jest udzielana przez producenta,

Gwarancja liczona jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży dla klienta końcowego.

 1. W przypadku produktu, na który Spółka lub producent udzielili gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady
 2. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do Spółki, a w przypadku produktów z kategorii OSRAM, Philips, Narva, Neolux Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację,
 3. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.
 4. Spółka odpowiada za wady sprzedawanych produktów wobec Klienta na zasadach rękojmi za wady, określonych w kodeksie cywilnym. Wady należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w kodeksie cywilnym.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy lub - w przypadku rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku - w chwili wydania rzeczy.
 6. Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady w okresie rękojmi, przysługuje prawo do:
 • naprawy rzeczy,
 • wymiany rzeczy na nową,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Wykonanie powyższych praw następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

§10
Rezygnacja z zamówienia

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze nadane  kontaktując się telefonicznie lub mailowo z pracownikami Spółki.
 2. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w danej walucie widniejącej na dokumencie handlowym. Zwrot również następuje w tej samej walucie, w której została dokonana zapłata. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem.

 

§11
Promocje

 1. Na Platformie mogą znajdować się informacje o Promocjach. Promocje dzielą się na:
 • promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu,
 • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy, określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji,
 • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie promocji,
 • zestawy promocyjne – przy zakupie wyłącznie na stronie produktowej zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w Boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 1. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 3. O ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocja produktowa kończy się w szczególności po wyczerpaniu zapasu produktów objętych promocją.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
 6. Przy reklamacji Klient może zareklamować jeden produkt z pakietu lub zestawu promocyjnego zestawu Razem Taniej. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas po uwzględnieniu udzielonego rabatu związanego ze sprzedażą produktu w pakiecie lub zestawie promocyjnym.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, anulowanie zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego.

 

§12
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy jest M-Tech. Dane kontaktowe do administratora i jego przedstawiciela to:
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta na Platformie.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Platformy, w tym realizacji złożonego zamówienia. Dane Klienta będą również przetwarzane, za zgodą Klienta, w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Spółkę.
 3. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane przez Spółkę osobom związanym ze Spółką umowami o współpracy. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na przekazanie danych.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 5. Klienci Platformy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

§13
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) M-Tech.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Spółkę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie m-tech.pl i po wejściu na stronę Newslettera.

 

§14
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Platformy nie stanowią oferty, ani oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, by  świadczone usługi w ramach Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. W związku z czasowym zawieszeniem dostępności Platformy, Klientom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Spółki.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego na Platformie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Platformie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.).
 7. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności Na Platformie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie m-tech.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Bądź cały czas na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie treści marketowingowych na podany adres email