Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest M-Tech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, e-mail: info@m-tech.pl, numer telefonu: 32 284 10 10

Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest Pan Michał Jachowicz, adres dla doręczeń: Zabrzu, adres: ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, e-mail: m.jachowicz@m-tech.pl, numer telefonu: +48 32 428 42 91

Cel przetwarzania:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym m.in. zakładanie i ich zarządzanie,
2. zawieranie umów na platformie M-Tech Poland,
3. Prawidłowe wykonywanie umów przez M-Tech Poland oraz przez osobę, której dane dotyczą, w tym m.in. obsługa reklamacji,
4. Przesyłanie informacji handlowych (wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Podstawa przetwarzania danych:

Odpowiednio do celów przetwarzania, podstawą przetwarzania są:

1. Niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

W zakresie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną, elektroniczną, a nawet telefoniczną lub ustną, przy czym wiążą osobę, której dane dotyczą dane kontaktowe podane w druku informacji. Wycofanie zgody wymaga potwierdzenia przez Administratora Danych Osobowych tożsamości osoby, która składa oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące platformę B2B w zakresie jej funkcjonowania, dokonywania płatności, późniejszej realizacji umowy.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub o wzmiankach o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwości uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że sprzedaż jest dokonywana na rzecz osoby zamieszkałej lub prowadzącej działalność gospodarczą na terytorium takiegoż państwa. Wówczas odbiorcą może być podmiot zajmujący się przewozem sprzedanej rzeczy. Osoba, która kupuje przez platformę posiada możliwość wyboru środka transportu rzeczy, a tym samym posiada ona wiedzę co do tożsamości odbiorcy.

Asekuracyjną podstawą dla każdego z przekazań danych jest art. 49 ust. 1 lit. b (nie oznacza to bowiem, iż nie została wydana decyzja KE co do wszystkich lub niektórych państw o należytym stopniu ochrony danych osobowych), a to sytuacja, w której przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem.

Okres, przez które dane osobowe przechowywane (kryteria ustalenia okresu)

Administrator Danych Osobowych wskazuje, iż dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach, zależnie od celu przetwarzania.

Kryterium ustalenia okresu przechowywania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.

W szczególności terminy te wyznaczają:
1) przepisy dotyczące rękojmi oraz - gdy została taka udzielona - gwarancji rzeczy sprzedanych przez Administratora Danych Osobowych;
2) przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentów podatkowych oraz księgowych;
3) przepisy dotyczące obowiązku przechowywania dokumentów w aktach pracowniczych.

W zakresie przesyłania informacji handlowej, dane są przetwarzane aż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.

Pouczenie o uprawnieniach

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

1) Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2) Dostępu do swoich danych, w tym:
- uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
- jeżeli administrator przetwarza dane osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej uprawnienie do uzyskania do dostępu do danych oraz do udzielenia informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, planowanym okresie przetwarzania danych osobowych (lub kryteriach ustalania tego okresu, gdy nie jest to możliwe), prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą), o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, o zabezpieczeniach, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
3) Żądania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
4) Sprostowania i uzupełnienia danych osobowych danych nieprawidłowych lub niekompletnych;
5) Żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
6) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7) Przeniesienia danych osobowych;
8) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
10) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeżeli przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższe uprawnienia są uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W szczególności należy wskazać na przepisy rozdziału III Rozporządzenia, artykuł 7 Rozporządzenia oraz artykuł 77 Rozporządzenia.

Informacja o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest:
- warunkiem zawarcia umowy, z wyłączeniem informacji o rodzaju działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencje niepodania danych to:
- brak możliwości zarejestrowania konta na platformie b2b,
- brak możliwości korzystania z platformy b2b, w tym brak możliwości kupowania w ramach platformy,
- brak możliwości otrzymywania informacji handlowych od Administratora (w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą w przypadku, o którym mowa w art. 22 RODO

Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym o profilowanie.

Bądź cały czas na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie treści marketowingowych na podany adres email