M-TECH POLAND sp. z o.o. w chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020 PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE.


TEMAT PROJEKTU:
"OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO-LAMPY LED INDYWIDUALNIE DEDYKOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW ROŚLINNYCH-LAMPA LED DO UPRAWY HOME FARMING ORAZ DOŚWIETLENIA SUPLEMENTACYJNEGO ROZZSAD WARZYW-OPTYMALIZACJI PROCESU FOTOSYNTEZY, WPŁYW NA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PLONÓW ORAZ SZYBKOŚĆ WZROSTU.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zostanie zakupiona usługa wybranej zgodnie z Regulaminem na zasadach konkurencyjnych jednostki badawczej, polegająca na opracowaniu nowych produktów – nowych lamp LED. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach w wyników których zostaną zaprojektowane: w I Etapie lampy LED do domowej uprawy wyselekcjonowanych roślin – home farming. W trakcie II Etapu zostanie opracowana lampa LED do doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw, dla upraw szklarniowych. Lampy LED do uprawy roślin, zostaną zaprojektowane z myślą o świetle, jakiego rośliny potrzebują w fazie wzrostu I kwitnienia. Zostaną dostosowane diody. Nowe lampy w połączeniu z odpowiednią technika uprawy, przyniosą oczekiwane efekty ogrodnikom, co w konsekwencji doprowadzi do wyeliminowanie do tańszych, jednak dużo mniej efektywnych, za to dużo bardziej energochłonnych lamp sodowych. Oba Etapy będą składały się z 4 zadań, w ramach których zostaną opracowane optymalne zestawy upraw, optymalne zestawy parametrów w zakresie parametrów takich, jak źródło światła, kąt padania światła, oraz odległość światła dla poszczególnych upraw. Zostaną przeprowadzone badania walidacyjne nowych technologii w środowisku rzeczywistym. Każdy z Etapów zostanie rozpoczęty w takim terminie, który będzie gwarantował przeprowadzenie badań walidacyjnych w okresie deficytu światła dziennego (przede wszystkim jesienno-zimowego). W ostatnim zadaniu każdego z Etapów zostanie przygotowana stosowna dokumentacja techniczna, umożliwiająca wdrożenie nowych lamp do produkcji. Rezultatem projektu będą opracowane dedykowane dla wybranych upraw innowacyjne lampy LED. W proces walidacji zostaną włączeni użytkownicy końcowi – udział w opiniowaniu I testowaniu nowych rozwiązań – prawidłowa identyfikacja potrzeb jak również sprawdzenie użyteczności. Realizacja projektu zakończy się na opracowaniu technologii, która może zostać wdrożona do produkcji.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności spółki M-Tech, tj. wzrost jej potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz wzrost przedsiębiorczości, czyli osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad firmami z branży oświetleniowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań przez jednostkę B+R, polegających na opracowaniu nowych modeli lamp – lampy LED indywidualnie dedykowane dla poszczególnych upraw roślin – lampa LED do uprawy home farming oraz lampa LED do doświetlania suplementacyjnego rozsad warzyw. Realizacja pracy pozwoli wprowadzić do oferty spółki wyroby, które pozwolą zrealizować przyjęte przez firmę cele, czyli konstruowanie takich produktów, których walory funkcjonalne I techniczne, zarówno zaistnień na nowych segmentach rynku oświetleniowego, będą zgodne z trendami współczesnego rynku (zwiększenie ekonomiczności I ekologiczności produkcji rolnej), jak I będą stanowić realną odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez użytkowników komercyjnych oraz prywatnych.

Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 178 350,00 PLN
Wartość dotacji: 116 000,00 PLN


Pobierz dokument pdf
M-TECH POLAND sp. z o.o. w chwili obecnej jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, W ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – GO TO BRAND

TEMAT PROJEKTU:

Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost sprzedaży na rynki europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-Tech Platinum typów C5W, W5W


KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Na potrzeby promocji wybranych produktów opracowano model kampanii marketingowej, oparty na udziale w targach oraz wzięciu udziału w indywidualnych misjach gospodarczych ( połączonych ze zwiedzaniem targów). Wybrane Imprezy targowe: Dwie imprezy na rynku perspektywicznym USA w Las Vegas APEX w roku 2018 i 2019, jak również kluczowe imprezy organizowane w Europie we Francji EQUIP AUTO (2019 rok); w roku 2018 dwie imprezy targowe AUTOMECHANIKA zarówno w Niemczech, jak i Wielkiej Brytanii oraz dwie imprezy targowe w roku 2018 i 2019 we Włoszech AUTOPROMOTEC. Imprezy te umożliwią nie tylko śledzenie nowych trendów, ale również pozyskanie kontrahentów z zarówno rynku amerykańskiego, jak i nowych kontrahentów z rynków europejskich. W celu pozyskania nowych klientów z pozostałych rynków perspektywicznych takich jak Meksyk, Australia oraz RPA – oprócz wystawiennictwa na targach w USA (klienci z tych krajów, głównie uczestniczą w targach na rynku amerykańskim), odbędą się indywidualne misje gospodarcze podczas odbywających się w tych krajach targów branżowych. Będzie to niewątpliwie najlepsza okazja do odbycia spotkań, z jak największą ilością potencjalnych klientów. Polityka indywidualnych rozmów podczas misji gospodarczych będzie również zastosowana w przypadku rynku rosyjskiego. Ponadto zostanie dokonany zakup specjalistycznej usługi doradczej związanej z wejściem na perspektywiczny rynek USA w zakresie badania rynku, wyselekcjonowania grupy docelowej potencjalnych partnerów, określenia ram prawnych obowiązujących na rynku amerykańskim. Działania informacyjno-promocyjne to wykonanie oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocy


CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności spółki M-TECH na rynkach międzynarodowych (w szczególności na rynku amerykańskim), poprzez budowę świadomości marki M-TECH wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie nowych produktów Spółki na rynkach amerykańskim, meksykańskim, RPA, rosyjskim, australijskim oraz europejskim. Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie eksportu, pozyskanie nowego rynku zbytu (nowe rynki perspektywiczne) i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki firmy M-TECH na rynku zagranicznym. Zaplanowane główne cele w zakresie umiędzynarodowienia firmy, będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej – realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gosp


Nazwa Beneficjenta: M-Tech POLAND Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 019 412,00 PLN
Wartość dofinansowania: 677 550,00 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE "GO TO BRAND"